In English

Miten päästöarvot muuttuvat?

Koska WLTP-mittaus poikkeaa merkittävästi aiemmasta mittaussyklistä muun muassa suurempien nopeuksien, muuttuvien kuormitustilanteiden, suuremman hyötykuorman ja alemman mittauslämpötilan takia, myös kulutusarvot ovat aiempaa mittausta suuremmat. WLTP-mittauksen kulutus- ja hiilidioksidipäästöarvojen on arvioitu olevan keskimäärin 20–30 prosenttia aiempia NEDC-arvoja korkeammat.

Myös sähköautoille ilmoitettavat energiankulutusarvot ovat 25–30 prosenttia suurempia kuin aiemman NEDC-mittauksen mukaiset arvot. Vastaavasti WLTP-mittauksen mukaisilla sähkö- ja hybridiautoilla toimintasäde sähköllä on keskimäärin 25–30 prosenttia nykyisiä NEDC-arvoja pienempi.

Mittaustavan muutoksen takia autojen ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot ovat aiempia tyyppihyväksyntäsukupolvia korkeammat. Vaikka ilmoitetut päästö- ja kulutusarvot ovatkin uudella mittaustavalla aiempien automallien arvoja suurempia, WLTP-hyväksytyt autot eivät kuluta NEDC-hyväksyttyjä malleja enempää polttoainetta tai aiheuta aiempaa enempää säänneltyjä päästöjä, vaan kyse on mittaustavan muutoksesta.

Uusikaan mittaustapa ei tarkalleen kuvaa todellisia liikenteessä syntyviä päästöjä. Todellisessa liikenteessä kulutus vaihtelee huomattavasti liikenneolosuhteiden ja yksilöllisten ajotapojen takia. Lisäksi monet lisävarusteet, kuten esimerkiksi ilmastointi, lisäävät polttoaineenkulutusta käytössä ollessaan. WLTP-mittauksen mukaisten hiilidioksidipäästö- ja kulutusarvojen on arvioitu olevan 10–15 prosenttia pienemmät kuin todellisessa liikenteessä syntyvien päästöjen.

Autokohtaiset erot kasvavat NEDC-mittaukseen verrattuna, koska muun muassa renkaat ja korin ilmanvastukseen vaikuttavat osat on uudessa mittausjärjestelmässä otettava huomioon. WLTP lisääkin selvästi vaatimuksia autoyksilökohtaisen tiedon tuottamiseen, kun vielä aiemmin päästöt voitiin mitata ja ilmoittaa yleisesti mallisarjoittain.

Siirtymäaikana käytössä on useita erilaisia hiilidioksidipäästöarvoja

WLTP-arvoista tuotetaan laskennallinen NEDC-arvo

Koska EU:n autonvalmistajille asettamat sitovat hiilidioksidipäästötavoitteet koskevat vuosia 2020–2021, mittaustapojen siirtymäajalle (2017–2021) on muodostettu takaisinlaskenta, jolla mitatut WLTP-CO2-arvot voidaan muuntaa laskennallisiksi NEDC-CO2-arvoiksi. Takaisinlaskenta tehdään EU-komission tutkimuslaitoksen JRC:n laatimalla simulointityökalulla (CO2MPAS). Takaisinlaskenta koskee ainoastaan hiilidioksidipäästöarvoja, säännellyissä päästölajeissa sovelletaan suoraan WLTP-mittaustulosta ja vallitsevia Euro 6 -päästönormeja. Laskennallinen NEDC-CO2-arvo tuotetaan simulointityökalulla WLTP-arvojen rinnalle vuoteen 2021 asti, joten siihen asti WLTP-tyyppihyväksytyille autoille on käytettävissä periaatteessa kahdet erilaiset hiilidioksidipäästöarvot.

Takaisinlaskennan tavoitteena on muodostaa NEDC-vertailukelpoinen CO2-päästötieto, jotta olisi mahdollista arvioida, saavuttavatko autonvalmistajat vuosien 2020–2021 valmistajakohtaiset hiilidioksidipäästötavoitteet. Autonvalmistajille asetettu NEDC-CO2-arvoihin perustuva vuosien 2020–2021 tavoitearvo on 95 g/km ja se koskee EU-markkinoille toimitettujen autojen keskipäästöä. EU-komissio on jo päättänyt uusista vuosia 2025 ja 2030 koskevista tavoitearvoista, jotka tullaan asettamaan WLTP-mittauksen mukaisina grammamääräisinä päästörajoina lähivuosien aikana.

Koska WLTP-mittaus poikkeaa merkittävästi NEDC-mittauksesta, laskennallista NEDC-vertailuarvon määrittäminen ei ole täysin yksiselitteistä. WLTP ottaa huomioon muun muassa hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat varusteet siltä osin, kun ne vaikuttavat massaan, ilmanvastukseen tai vierintävastukseen. Varusteiden vaikutusta ei voida takaisinlaskennassa kokonaan purkaa, joten laskennallinen arvo ei ajoneuvokohtaisesti tuota samaa tulosta kuin laboratoriossa tehty NEDC-mittaus, jossa lisävarusteita ei ole tarvinnut ottaa huomioon.

Kolme eri hiilidioksidipäästöarvoa?

Mittaustavan muutoksesta johtuen lähivuosina on samanaikaisesti käytössä kolmenlaisia kulutus- ja CO2-arvoja:

1.        mitattu NEDC-arvo = aiemman mittaustavan mukainen laboratoriossa mitattu arvo

  • syyskuuhun 2018 asti niillä autoilla, jotka on tyyppihyväksytty ennen syyskuuta 2017
  • syyskuun 2019 alkuun asti valmistussarjojen viimeisillä autoilla, joille maahantuoja voi hakea ensirekisteröintiä varten poikkeuslupaa eli ns. häntälupaa
  • vuoden 2022 loppuun asti erittäin vähäpäästöisillä (alle 50 g/km NEDC-CO2) autoilla

2.       WLTP-arvo = uuden mittaustavan mukainen laboratoriossa mitattu arvo

  • automalleilla, jotka on tyyppihyväksytty 1.9.2017 jälkeen
  • kaikilla ensirekisteröitävillä henkilöautoilla syyskuusta 2018 lähtien – poikkeuksena häntäluvalla myytävät autot, piensarjat ja erittäin vähäpäästöiset autot

3.       laskennallinen NEDC-arvo = WLTP-arvosta simuloimalla laskettu NEDC-arvoa kuvaava arvo

  • vuoden 2020 loppuun asti kaikilla WLTP-arvoilla hyväksytyillä autoilla WLTP-arvon rinnalla

NEDC-hiilidioksidiarvot käytössä vielä vuonna 2018

Päästöistä ja kulutuksesta viestinnän tulisi olla yksiselitteistä, jotta kuluttajalle ei synny epäselvyyttä kulutus- ja päästötasosta sekä autoveron tai ajoneuvoveron määrästä siirtymäkauden aikana käyttöönotettavilla ajoneuvoilla. Kuluttajaviestinnän kannalta tilanne on haastava erityisesti vuoden 2018 aikana, jolloin markkinoilla on paljon sekä vanhan NEDC-mittauksen että uuden WLTP-mittauksen mukaisesti hyväksyttyjä uusia automalleja. Näin ollen kuluttajan on vaikea verrata keskenään eri tyyppihyväksyntäsukupolvien autojen kulutusta ja päästöjä.

EU-komissio suosittelee, että uusien autojen kuluttajainformaatiossa siirrytään käyttämään WLTP-arvoja vuoden 2019 alussa, jolloin lähes kaikilla uusilla autoilla on jo käytettävissä WLTP-arvot. Suosituksen tavoitteena on varmistaa, että erilaisilla mittaustavoilla tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen päästöt olisivat vertailukelpoisia vuoden 2018 aikana. Kaikkien jäsenmaiden on suositeltu siirtyvän kuluttajainformaatiossa WLTP-arvoihin samanaikaisesti.

WLTP-arvoja käytetään Suomessa jo vuonna 2018, sillä autoverotuksessa siirrytään jo syyskuun alussa käyttämään WLTP-arvoa. WLTP-arvojen yhteydessä on suositeltu käytettävän merkintää "uusi mittaustapa" ja vastaavasti NEDC-arvojen yhteydessä merkintää "vanha mittaustapa", jotta eri tyyppihyväksyntäsukupolvien autojen vertailu olisi mahdollista myös siirtymäaikana.

 print