In English

Pakokaasupäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaustapa muuttuu

Autojen tyyppihyväksyntään liittyvät pakokaasupäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaukset tehdään laboratorio-olosuhteissa tarkoin määritellyin ajovastuksin. YK:n valmistelema henkilö- ja pakettiautojen tyyppihyväksynnässä sovellettava WLTP-päästömittaus (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) otetaan käyttöön EU:ssa vaiheittain vuodesta 2017 alkaen. Tyyppihyväksynnän lisäksi näitä päästö- ja kulutusarvoja käytetään kuluttajaviestinnässä, jotta erilaisten autojen vertailu olisi yksiselitteistä. Lisäksi Suomessa ja monissa muissa maissa autojen verotus perustuu tyyppihyväksynnässä ilmoitettuun hiilidioksidipäästöön.

Uuden mittausjärjestelmän tavoitteena on ollut kuvata nykyistä mittaustapaa paremmin todellisessa liikenteessä syntyvä päästöjä. Henkilö- ja pakettiautojen päästöjä on EU:ssa aiemmin säännelty NEDC (New European Driving Cycle) -mittausmenetelmällä. NEDC-sykli on tehty eri ajoneuvovariaatioiden vertailuun ja sen tuottamien päästö- ja kulutustulosten ei ole alun perinkään ollut tarkoitus kuvata tarkalleen liikenteessä syntyviä päästöjä.

Päästöjen ja polttoaineenkulutuksen tyyppihyväksyntä perustuu tarkoin määriteltyihin, avoimesti dokumentoitaviin, objektiivisiin ja toistettavissa oleviin testausmenetelmiin. Aiemmin käytössä olleen vuonna 1992 päivitetyn NEDC-mittausjärjestelmän tavoitteena oli mitata ensisijaisesti epätäydellisen palamisen tuloksena syntyvien säänneltyjen pakokaasupäästöjen määrää laboratorio-olosuhteissa. Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen ja dokumentointi on lisätty NEDC-sykliin vasta 2000-luvulla. NEDC-mittaus ei enää kuvaa riittävän tarkasti nykyaikaisen ajoneuvotekniikan ja uusien käyttövoimien ominaisuuksia. Sen korvaaminen liikenteessä ajettaessa syntyviä keskimääräisiä päästöjä ja Euroopan ajo-olosuhteita paremmin kuvaavalla mittaustavalla on ollut valmisteilla jo pitkään. Uusi käyttöönotettu mittaussykli on muodostettu Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa todellisessa liikenteessä mitattujen ajosyklien perusteella.

mittaustavan_muutos

WLTP on valmisteltu maailmanlaajuiseksi päästömittaukseksi, mutta aluksi se otetaan käyttöön vain EU:ssa, Efta-maissa (Norja, Islanti, Sveitsi, Lichtenstein) sekä EU-lainsäädäntöä seuraavista maista Turkissa ja Israelissa. Lisäksi Japani ottaa WLTP:n käyttöön soveltuvin osin ja Kiina päästöjen mittauksessa. Myös Intia ja Etelä-Korea suunnittelevat WLTP:n käyttöönottoa lähivuosina.

RDE-ajosykli täydentää WLTP-mittausta EU:ssa

EU otti lisäksi syyskuussa 2017 käyttöön myös liikenteessä tehtävän RDE-mittauksen (Real Driving Emissions), jolla täydennetään WLTP-mittausjärjestelmää. RDE koskee aluksi ainoastaan typen oksidien mittausta. RDE-mittaus tehdään liikenteessä ajaen, siis käytännön olosuhteissa. RDE-testin tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva typen oksidi -päästöistä ajon aikana ja varmistaa, että ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä myös todellisissa liikenneolosuhteissa, eivätkä vain tarkoin säännellyissä laboratorio-olosuhteissa. EU on ensimmäinen alue maailmassa, joka ottaa käyttöön päästöjä todellisissa liikenneolosuhteissa määrittävän mittaustavan.

RDE-testi otetaan vähitellen käyttöön vuodesta 2017 alkaen. Sitä sovelletaan uusiin tyyppihyväksyttäviin henkilöautoihin syyskuusta 2017 alkaen ja kaikkiin uusiin ensirekisteröitäviin henkilöautoihin vuoden 2019 alusta alkaen. RDE-mittaus laajenee pakettiautojen tyyppihyväksyntiin vuonna 2021 ja sitä edellytetään kaikilta uusilta ensirekisteröitäviltä pakettiautoilta vuoden 2022 alusta alkaen.

RDE-testi ei ole samalla tavoin toistettavissa kuin laboratoriossa tehtävät mittaukset. Jos samaa ajoneuvoa ajetaan useita kertoja RDE-testissä, tulokset poikkeavat aina edellisistä mittauksista, sillä esimerkiksi pysähdysten määrä ja säätilan muutokset vaikuttavat mittaustuloksiin. Niinpä RDE-testin tuloksia ei kirjata tyyppihyväksyntätodistukselle samantapaisina tarkkoina mittausarvoina kuin WLTP-testin tulokset, vaan RDE-testin tulos on hyväksytty tai hylätty. Testin raja-arvoina käytetään samoja Euro 6 -raja-arvoja kuin laboratoriomittauksessa, mutta niihin sovelletaan korjauskertoimia. RDE-testi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti siten, että vuosina 2017–2020 RDE-mittaus saa ylittää Euro 6 -raja-arvot kertoimella 2,1 (CF TEMP) ja vuoden 2020 jälkeen kertoimella 1,5 (CF FINAL).

RDE-testillä ei ole vaikutusta ajoneuvojen verotukseen, sillä vaikka siinäkin mitataan hiilidioksidipäästöt, niitä ei käytetä tyyppihyväksynnässä raja-arvoina.

Euroopan autonvalmistajien yhteisen järjestö ACEAn tietopaketit päästöjen mittauksistaACEA:n esite WLTP-mittauksista

print