In English

Autoala ja ministeriöiden vapaaehtoinen ilmastosopimus

Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ovat allekirjoittaneet 22.11.2018 autoalan ja valtion välisen Green deal -ilmastosopimuksen. Autoalan ja valtion yhteiset tavoitteet tukevat liikenteelle asetettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantumista sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä. Valtion puolesta sopimuksen allekirjoittavat liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö. Sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti.


Mikä on Green deal?


Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtiovallan ja yritysten välillä. Se on pakottavaan lainsäädäntöön ja normiohjaukseen verrattuna nopea ja joustava tapa edistää ympäristöasioita. Sopimusta käytetään lainsäädäntöä korvaavana ohjauskeinona.

Sopimuksen tavoitteet

 • vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018
 • lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta autokannassa ja erityisesti raskaassa kalustossa
 • edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
 • alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018)

Kenelle sopimus on tarkoitettu ja mitä toimenpiteitä siihen sisältyy?

Sopimus on tarkoitettu yrityksille, jotka tuovat maahan, myyvät, liisaavat tai vuokraavat uusia henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoja Suomessa. Sopimukseen liittyminen on vapaaehtoista. Liittyessään mukaan yritykset sitoutuvat sopimuksen tavoitteiden edistämiseen ja valitsevat sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä toimialaansa ja yrityksensä toimintaan soveltuvat toimet.

Toimenpiteet, joita yritykset voivat soveltaa omaan toimintaansa:

 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista, korkeaseosbiopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista
 • kuluttajille ja yritysasiakkaille suunnatun informaation jakaminen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta, sähköautojen latausverkostosta ja latauspaikkojen kiinteistökohtaisista toteutusvaihtoehdoista
 • auton hiilidioksiditasetta koskevan laskelman sisällyttäminen osaksi autosta tehtävää tarjousta ja yritysasiakkaille tehtävää autoetulaskelmaa
 • informaation jakaminen romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmästä
 • vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien ajoneuvojen pitäminen esittelyautoina ja huollon sijaisautoina sähköautoille varattujen latauspaikkojen rakentaminen yrityksen omiin toimitiloihin
 • vaihtoehtoisten käyttövoimien oheispalvelujen ja tarvikkeiden paketointi (esimerkiksi tarjoamalla kuluttajille sähköauton kotilatauspisteitä tai vaihtoehtoisten polttoaineiden kuukausisopimuksia)
 • romutuspalkkiokampanjoihin tai vastaaviin kampanjoihin osallistuminenmuut omaehtoiset vähäpäästöisten autojen kysynnän edistämistoimet.

Ministeriöiden toimenpiteet


Asetetut tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden toteuttamiseksi tarvitaan valtion toimia, mm. liikenteen verotuksen uudistamista. Sopimus määritteleekin monia tärkeitä toimenpiteitä myös ministeriöille. Ministeriöt edistävät erilaisia autokannan nuorentamiseen tähtääviä toimenpiteitä (esimerkiksi romutuspalkkio- tai muut vastaavat kampanjat tai muut taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimet) sekä vähäpäästöisten autojen sekä korkeaseosbiopolttoaineita ja muita vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien autojen yleistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaisiin hankintakannusteisiin tai muuhun taloudelliseen ohjaukseen liittyvät toimenpiteet.

Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry edistävät sopimuksen teemoihin liittyvää kuluttajaviestintää ja tuottavat yhteistä viestintään soveltuvaa materiaalia autojen energiatehokkuuden parantamisesta, vähäpäästöisyyden edistämisestä, biopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä velvollisuudesta toimittaa käytöstä poistetut autot viralliseen kierrätysjärjestelmään. Yhdistykset tekevät sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä taustaselvityksiä, jotka osaltaan tukevat päästöjen vähentämistoimien kohdentamista sekä valmistelevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä autoalaa koskevia toimenpiteitä ministeriöille ja muille sidosryhmille. Yhdistykset koostavat lisäksi ministeriöille vuosittaisen koosteraportin sopimukseen liittyneissä yrityksissä toteutetuista toimenpiteistä.

print