In English

Kasvihuonekaasut

Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, typpioksiduuli, metaani, CFC-yhdisteet (klooratut ja/tai fluoratut hiilivedyt), otsoni ja typen oksidit. Lisäksi vesihöyry on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista merkittävin. Se on myös tieliikenteen osalta suurin kasvihuonekaasu. Tieliikenteen yleisimmät polttoaineet, bensiini ja dieselöljy, sisältävät fossiilista hiiltä, joka polttomoottorissa palaa hiilidioksidiksi.

Koska uusiutuva energia, kuten polttoaineen biokomponentit, ei käytä fossiilista hiiltä, sillä ei ole pysyvää merkitystä kasvihuonekaasujen lähteenä. Kuitenkin kaikkien polttoaineiden - myös uusiutuvan energian – kohdalla on tarkasteltava polttoaineen käytön ohella myös polttoaineen tuotantoprosessia. Siinä vaiheessa tapahtuva energiankäyttö voi aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä myös uusiutuvan energian yhteydessä.

Tieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2015 noin 11,1 milj. hiilidioksiditonniekvivalenttia. Liikenteen päästöjen osuus Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Liikenteen osuus päästökaupan ulkupuolelle jäävän taakanjakosektorin päästöistä on noin 40 prosenttia.

Tieliikenteen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 90 prosenttia.Tieliikenteessä puolestaan noin 58 prosenttia päästöistä aiheutuu henkilöautoliikenteestä ja noin 37 prosenttia tavaraliikenteestä.

Käytön aiheuttamat päästöt ovat suoraan verrannollisia kulutettuun polttoainemäärään

Auton käyttövaiheessa aiheutuva hiilidioksidipäästö on suoraan verrannollinen käytettyyn polttoainemäärään ja polttoaineen hiilisisältöön. Raakaöljystä valmistetun bensiinilitran käyttäminen tuottaa 2,35 kg ja dieselöljylitran käyttäminen vastaavasti 2,66 kg hiilidioksidia. Autoista ilmoitetaan usein hiilidioksidipäästö (g/km) aiemmin käytetyn polttoaineenkulutuksen (l/100 km) sijaan, jolloin energiasisällöötään erilaisia polttoaineita voidaan helpommin vertailla. Muun muassa autovero ja ajoneuvoveron perusvero perustuvat hiilidioksidipäästöjen määrään. Jos polttoaineessa on mukana uusiutuvia energialähteitä, kuten biopohjaista etanolia, voivat polttoainelitraa kohti lasketut hiilidioksidimäärät olla edellä mainittua pienemmät.

Uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöjä koskeva aikasarjatilasto kertoo päästöjen vähentyneen selvästi viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Uusien autojen päästöt ovat 2010-luvulla vähentyneet noin 3,6 % vuodessa.

Jälkimarkkinoilla vain vähän välitöntä ilmastovaikutusta

Jälkimarkkinoiden suurin ilmastovaikutus muodostuu autoalan kiinteistöjen rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä. Toiminnan luonteen vuoksi autoalan kiinteistöt ovat korkeita ja monet toiminnot energiaintensiivisiä.

Jälkimarkkinoiden osuus autoalan ilmastovaikutuksista on melko vähäinen, mutta jälkimarkkinoiden toiminnoilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi autoalan päästöihin. Ajoneuvojen säännöllinen huolto ja vikojen korjaaminen vaikuttavat monessa tapauksessa suoraan polttoaineen kulutukseen.

Jälkimarkkinoiden itsessään aiheuttamat kasvihuonekaasut muodostuvat kolmesta pääasiallisesta lähteestä:

  • varaosien valmistus ja kuljetus
  • kiinteistöjen ilmanvaihto, valaistus ja lämmitys sekä
  • huolto-, korjaamo- ja maalaamotoiminnot.

Autoalan kiinteistöjen vuotuinen energiankulutus on noin 1,4 TWh. Energian käyttöä tehostamalla voidaan alan kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä alentaa merkittävästi. Autoalan Keskusliitto ry on liittynyt Energiatehokkuussopimukseen omalla energiatehokkuuden toimenpideohjelmallaan. Toimenpideohjelma on räätälöity autoalan kiinteistöjen energianhallinnan työkaluksi alan kiinteistöjen erityispiirteet huomioiden.

Lisätietoja

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Liikenteen päästöinventaario

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia


print