In English

Liikenteen päästövähennystavoitteet

EU:n syyskuussa 2016 hyväksymä Pariisin ilmastosopimus säätelee EU:n ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia vuosille 2020–2030. Jo aiemmin Euroopan komission vähähiilitiekartassa on linjattu, että päästöjä voidaan EU:ssa vähentää kustannustehokkaasti 40 % vuoteen 2030 mennessä, 60 % vuoteen 2040 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä EU:n sisäisin toimin.

EU-komissio antoi osana ilmastosopimusta vuonna 2015 ehdotuksensa päästökauppasektorin päästöjen vähennystavoitteista ja heinäkuussa 2016 päästökaupan ulkopuolisen sektorin taakanjaosta. Suomen tulee EU:n ehdottaman taakanjakosopimuksen mukaisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosenttia vuoden 2005 päästöjen määrästä vuoteen 2030 mennessä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu, että liikennesektorilla on Suomessa tavoitteena vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 13 % vuosina 2005–2015. Aikaisemmat EU:n Suomelle asettamat tavoitteet edellyttivät Suomen vähentävän vuoteen 2020 mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 16 % vuoteen 2005 nähden. Näillä näkymin Suomi tulee saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut tavoitteet. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 36 % vuosina 1995–2005, ja päästöjen on tulevina vuosina ennakoitu vähenevän 2–3 % vuodessa.

Liikenne on päästökaupan ulkopuolisista sektoreista suurimpia. Ominaispäästöt ovat 2000-luvulla vähentyneet liikennesektorilla nopeammin kuin päästökauppasektorin toimialoilla. Liikennesektorilla tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monia erilaisia päästövähennystoimia, sillä päästöt syntyvät käytännössä miljoonista eri päästölähteistä. EU linjasi heinäkuussa 2016 julkaisemassaan vähäpäästöistä liikkumista koskevassa eurooppalaisessa strategiassa päästövähennystoimia ja niiden kohdentamista.

Kansallisten päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu etenee työ- ja elinkeinoministeriön energia- ja ilmastostrategian 2016 valmisteluna ja ympäristöministeriön valmistelemina ilmastopolitiikan linjauksina vuoteen 2030 (KAISU).

Myös hallitusohjelmaan on kirjattu uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä hiilen ja öljyn tuonnin vähentämiseen liittyviä tavoitteita. Liikenteen osalta hallitusohjelman tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.  

Henkilö- ja pakettiautojen ominaispäästöjen mittauskäytännöt muuttuvat lähivuosina olennaisesti. EU:n valmisteleman RDE-syklin ja YK:n valmisteleman WLTP-mittaussyklin tavoitteena on tuoda laboratoriossa tehdyt mittaukset lähemmäs todellisessa liikenteessä syntyviä päästöjä. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että päästöjen vähentämiseen kohdistuva tuotekehitys vähentäisi tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti ajonaikaisia päästöjä. Mittaussyklien uudistaminen luo muutostarpeita liikenteen päästöjen sääntelyyn ja hiilidioksidipohjaiseen vero-ohjaukseen.


print