In English

1.3.2018

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen autoalan ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ja -teollisuus ry:stä ja Autoalan Keskusliitosta. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat -ja teollisuus ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste on päivitetty 1.11.2017 ja kuorma- ja linja-autojen ennusteet 13.2.2018. Ennusteita päivitetään seuraavan kerran keväällä 2018.

ennustetaulukko

Ennusteet talouden kehityksestä


Myyntiennusteet perustuvat talouden ja työllisyyden kasvuun sekä autoveron maltilliseen alenemiseen vuosina 2016–2019. Talouskasvun on ennakoitu jatkuvan edellisiä vuosia nopeampana vuosina 2017–2018. Suomen talouskehitys kääntyi vuonna 2015 bruttokansantuotteen volyymillä mitattuna kolmen taantumavuoden jälkeen 0,5 prosentin kasvuun edellisvuodesta. Vuonna 2016 talous kasvoi noin 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2017 bkt:n kasvun ennakoidaan olleen jo noin 3,2 prosenttia. Bkt:n on eri tutkimuslaitosten ennusteissa ennakoitu vuonna 2018 ja 2019 jatkuvan, mutta hieman viime vuotta maltillisempana. Ennusteet vuoden 2018 bkt:n kasvusta ovat viimeisen puolen vuoden aikana parantuneet. (Finanssialan Keskusliitto 2018)

Kasvu on jatkunut laaja-alaisena - sekä jalostuksen, alkutuotannon että palvelusektorin bkt on kasvanut kuluneen vuoden aikana. Yksityisen kulutuksen sekä investointien ja viennin kasvun on ennakoitu kasvavan aiempia ennusteita enemmän. Maailmantalouden ja -kaupan parantuneet heijastuvat myös Suomen kasvuodotuksiin. Euroalueen talous kasvaa rahapolitiikan tukemana ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukee myös Suomen talouskasvua. Viennin kehitysnäkymät ovat hyvät. Suomen bkt:n neljännesvuosikasvu on ollut jonkin verran euroaluetta ja sen suuria maita nopeampaa. Luottamus talouteen on vahvaa, ja investoinnit ja työllisyys kasvavat. Toisaalta jäljellä on yhä finanssi- ja velkakriisistä periytyneitä ongelmia ja rakenneuudistusten vauhti on hidastunut. (Finanssialan Keskusliitto 2017, Valtiovarainministeriö 2017, Suomen Pankki 2017)

Vuoden alussa käynnistyneen romutuspalkkion ennakoidaan lisäävän uusien autojen kysyntää, sillä jo aiempi vuoden 2015 kokeilu osoitti, että palkkion hyödyntäjien joukossa oli paljon sellaisia uuden auton ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota päätyneet uuden auton hankintaan. Autoala on arvioinut, että romutuspalkkio lisäisi uusien autojen myyntiä noin 5 000 autolla.

Yksityisen kulutuksen kasvun on kuluvana vuonna arvioitu kääntyvän viime vuotta suuremmaksi, vaikka vielä alkuvuodesta ennusteet näyttivät lievää laskua. Yksityisen kulutuksen kasvun on arvioitu ylittävän käytettävissä olevat tulot, jolloin kotitalouksien säästämisaste pysyy negatiivisena ja velkaantuminen jatkuu. Kulutusta tukevat työllisyystilanteen paraneminen, ostovoiman koheneminen, luottamuksen vahvistuminen ja kotitalouksien velkaantuminen. EU:ssa jatkettaneen vielä poikkeuksellisen kevyttä rahapolitiikkaa, sillä euroalueella talouskasvun pitää lujittua pysyvämmin ennen kuin epätavanomaisesta rahapolitiikasta irtaudutaan. Tämä pitää kotitalouksien ja yritysten lainakorot edelleen matalina, mikä lisää kulutusta ja investointeja. Alhainen korkotaso ja lainarahan hyvä saatavuus ovat lisänneet velanottoa. Pitkään jatkunut matala korkotaso yhdistettynä lainojen lyhennysvapaisiin on kiihdyttänyt kotitalouksien velkaantumista. Negatiivinen säätämisaste ja kotitalouksien kasvanut velkaantumisen kanssa ovat kuitenkin riski yksityisen kulutuksen ennusteelle, sillä luottamuksen varassa kasvava kulutus on herkkä huonoille uutisille. (Suomen Pankki 2017b, Valtiovarainministeriö 2017)

Kuljetuskysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Viennin ja investointien määrän on ennakoitu kasvavan selvästi viime vuotta enemmän ja ennusteet viennin kasvusta ovat vuodelle 2018 pääosin vuotta 2017 suurempia. SKAL:n kuljetusbarometrien perusteella kuljetusalan henkilöstömäärän ja kannattavuuden kehitys ennakoitiin alkuvuoden 2017 alkuvuoden barometrissä useammin kasvavaksi kuin aiemmissa barometreissä. Toukokuussa 2017 julkaistussa barometrissa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen kyselyn tulokset osoittavat tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Barometrin tulokset vahvistavat käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. (SKAL 2015–2017)

Ennustekehitys

Henkilöautoja on vuonna 2018 arvioitu ensirekisteröitävän 126 000, josta noin 5 000 on romutuspalkkion vaikutusta. Kokonaisuutena tämä tarkoittaisi noin 6 prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 prosenttia edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena. Rekisteröintien määrä jäi vuonna 2017 hieman edellisvuodesta, vaikka autovero alenikin pienenä portaana myös vuoden 2017 alussa. Talouden aiempaa valoisammista näkymistä huolimatta ensirekisteröintien kasvun on jäänyt vuotta 2016 pienemmäksi yksityisen kulutuksen maltilliseksi ennakoidun kasvun sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen hiljaisemman kysynnän takia.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Pienten kuorma-autojen kysyntä on samaan aikaan pienentynyt ja pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä on kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Pakettiautojen kysynnän jo toista vuotta jatkuvan ripeän kasvun taustalla on aiempaa nopeammin kasvanut talouskehitys ja yritysten luottamuksen kasvu sekä parantuneet autojen rahoitusmahdollisuudet.

Ensi vuonna talouskasvu tukee yritysten kuljetuskalustohankintoja, ja yrityksillä on edelleen tarve uusia ja mahdollisuus investoida kalustoon. Vuonna 2018 kehityksen on arvioitu tasaantuvan, mutta pysyvän verrattain korkealla tasolla. Pakettiautojen vuoden 2018 ensirekisteröintimääräksi arvioitiin 16 000.  

Raskaiden ajoneuvojen vuoden 2018 ennusteet on koottu talouskehitystä kuvaavien ennusteiden, kannan kehityksen sekä kuorma- ja linja-autoalan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin ennakoitiin kasvavan noin 2 950 ajoneuvoon, eli noin 3 % vuoteen 2017 verrattuna. Kuorma-autojen kysyntää lisäävät hyvät talousnäkymät ja yritysten kasvava luottamus talouden kehitykseen. Kuorma-autojen kokonaisennuste vuodelle 2018 on 3 670 ajoneuvoa, joka on 5,7 % vuoden 2017 toteutumaa suurempi.

6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan noin 8 %, jolloin kokonaismäärä olisi 300. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoiduksi määräksi arvioidaan 420 ajoneuvoa, joka on aiempaa ennustetta pienempi, sillä pieniä kuorma-autoja on ensirekisteröity selvästi viime vuosia vähemmän. Määrän on kuitenkin ennakoitu kääntyvän ensi vuonna kasvuun. 

Suurten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän, koska vuodelle 2018 ei ole odotettavissa suuria kaupunkiliikenteen kilpailutuksia ja kaukoliikenteen kaluston uusimismahdollisuudet ovat nykyisessä kilpailutilanteessa rajallisia. Myös pienten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on arvioitu pienenevän hieman, sillä esteettömien tila- ja koulukuljetustaksien heinäkuussa 2018 toteutettava vapautus autoverosta lisää henkilöautoiksi rekisteröitävien isojen taksien kysyntää.


print