In English

19.4.2018

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen autoalan ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ja -teollisuus ry:stä ja Autoalan Keskusliitosta. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat -ja teollisuus ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste on päivitetty 10.4.2018 ja kuorma- ja linja-autojen ennusteet 13.2.2018.

ennustetaulukko

Ennusteet talouden kehityksestä

Talouskasvun on ennakoitu hieman hidastuvan vuosina 2018–2019. Suomen talous kasvoi vuonna 2017 noin 3 prosenttia. Vuosien 2018 bkt-ennusteet vaihtelevat IMF:n 2,3 prosentin kasvusta OP-ryhmän 3,1 prosentin kasvuun. Inflaation on arvioitu kiihtyvän, mutta jäävän koko ennustejaksolla vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella. (Finanssialan Keskusliitto 2018, Suomen Pankki 2017)

Vienti vauhdittaa talouskasvua, ja myös kotimainen kysyntä jatkuu investointien vetämänä voimakkaana. Suomen Pankin mukaan ennustejaksolla 2017–2020 kasvu jatkuu laaja-alaisena, mutta hidastuu vähitellen. Vuonna 2018 talous kasvaa Suomen Pankin ennusteen mukaan 2,5 % ja vuosina 2019–2020 noin 1,5 %. Suomen BKT saavuttaa ennen taloudellista laskusuhdannetta vallinneen vuoden 2008 tason vasta tänä vuonna. (Suomen Pankki 2017)

Vuoden alussa käynnistyneen romutuspalkkion ennakoidaan lisäävän uusien autojen kysyntää, sillä jo aiempi vuoden 2015 kokeilu osoitti, että palkkion hyödyntäjien joukossa oli paljon sellaisia uuden auton ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota päätyneet uuden auton hankintaan. Romutuspalkkion on arvioitu lisäävän uusien autojen myyntiä 4 000 - 5 000 autolla.

Yksityisen kulutuksen kasvun on vuonna 2018 arvioitu nousevan viime vuotta suuremmaksi, vaikka vielä viime ennusteet näyttivät hidastuvaa kasvua. Korkotason on ennakoitu hieman kasvavan, mikä osaltaan lisää inflaatiota. Negatiivinen säätämisaste ja kotitalouksien kasvanut velkaantumisen kanssa ovat kuitenkin riski yksityisen kulutuksen ennusteelle, sillä luottamuksen varassa kasvava kulutus on herkkä huonoille uutisille. (Suomen Pankki 2017, Valtiovarainministeriö 2017)

Kuljetuskysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Viennin ja investointien määrän on tänä vuonna ennakoitu kasvavan hieman viime vuotta maltillisemmin. Vallitsevat ennusteet asettuvat keskimäärin 4–6 prosentin kasvutasoon. Vuoden 2018 alussa julkaistun SKAL:n kuljetusbarometrin mukaan noin 16 prosenttia kuljetusyrityksistä aikoo vuoden 2018 alkupuolella investoida uuteen kalustoon. Kuljetusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2017 loppupuolella selvästi, mutta kannattavuus oli edelleen melko huono. Myös kuljetusyrittäjien odotukset keväältä ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten. Kaiken kaikkiaan loppuvuosi 2017 oli kuljetusyrityksille hyvä, mutta se ei täysin heijastu yritysten investointisuunnitelmiin. (SKAL 2018)

Ennustekehitys

Henkilöautoja on vuonna 2018 arvioitu ensirekisteröitävän 123 000. Kokonaisuutena tämä tarkoittaisi noin 4 prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 prosenttia edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena. Rekisteröintien määrä jäi vuonna 2017 hieman edellisvuodesta, vaikka autovero alenikin pienenä portaana myös vuoden 2017 alussa. Talouden aiempaa valoisammista näkymistä huolimatta ensirekisteröintien kasvun on jäänyt vuotta 2016 pienemmäksi yksityisen kulutuksen maltilliseksi ennakoidun kasvun sekä vuoden ensimmäisen neljänneksen hiljaisemman kysynnän takia.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Pienten kuorma-autojen kysyntä on samaan aikaan pienentynyt ja pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä on kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Pakettiautojen kysynnän jo toista vuotta jatkuvan ripeän kasvun taustalla on aiempaa nopeammin kasvanut talouskehitys ja yritysten luottamuksen kasvu sekä parantuneet autojen rahoitusmahdollisuudet.

Ensi vuonna talouskasvu tukee yritysten kuljetuskalustohankintoja, ja yrityksillä on edelleen tarve uusia ja mahdollisuus investoida kalustoon. Vuonna 2018 kehityksen on arvioitu tasaantuvan, mutta pysyvän verrattain korkealla tasolla. Pakettiautojen vuoden 2018 ensirekisteröintimääräksi on arvioitu 16 000.  

Raskaiden ajoneuvojen vuoden 2018 ennusteet on koottu talouskehitystä kuvaavien ennusteiden, kannan kehityksen sekä kuorma- ja linja-autoalan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin ennakoitiin kasvavan noin 2 950 ajoneuvoon, eli noin 3 % vuoteen 2017 verrattuna. Kuorma-autojen kysyntää lisäävät hyvät talousnäkymät ja yritysten kasvava luottamus talouden kehitykseen. Kuorma-autojen kokonaisennuste vuodelle 2018 on 3 670 ajoneuvoa, joka on 5,7 % vuoden 2017 toteutumaa suurempi.

6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan noin 8 %, jolloin kokonaismäärä olisi 300. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoiduksi määräksi arvioidaan 420 ajoneuvoa, joka on aiempaa ennustetta pienempi, sillä pieniä kuorma-autoja on ensirekisteröity selvästi viime vuosia vähemmän. Määrän on kuitenkin ennakoitu kääntyvän ensi vuonna kasvuun. 

Suurten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän, koska vuodelle 2018 ei ole odotettavissa suuria kaupunkiliikenteen kilpailutuksia ja kaukoliikenteen kaluston uusimismahdollisuudet ovat nykyisessä kilpailutilanteessa rajallisia. Myös pienten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on arvioitu pienenevän hieman, sillä esteettömien tila- ja koulukuljetustaksien heinäkuussa 2018 toteutettava vapautus autoverosta lisää henkilöautoiksi rekisteröitävien isojen taksien kysyntää.


print