In English

21.9.2018

Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen autoalan ennuste muodostetaan ennusteryhmässä, johon kuuluu edustajia Autotuojat ja -teollisuus ry:stä ja Autoalan Keskusliitosta. Ennusteet perustuvat talouskehitykseen, tilauskantaan, asiakastilauksiin sekä niissä ennakoituun kehitykseen ja toimintaympäristössä ennakoituihin muutoksiin. Kuorma- ja linja-autoja koskeva ennuste muodostetaan Autotuojat -ja teollisuus ry:ssä asiantuntija-arviona. Ennusteita päivitetään 3–4 kertaa vuodessa.

Uusimmat ennusteet

Henkilö- ja pakettiautojen ennuste on päivitetty 21.9.2018 ja kuorma- ja linja-autojen ennusteet 14.5.2018. Kuorma- ja linja-autojen vuoden 2019 ennuste muodostetaan lokakuussa.

ennustetaulukko_9_18

Ennusteet talouden kehityksestä

Talouskasvun on ennakoitu hieman hidastuvan vuosina 2018–2019. Suomen talous kasvoi vuonna 2017 noin 2,8 prosenttia. Vuosien 2018 bkt-ennusteet ovat noin 3 prosentin suuruusluokassa. Inflaation on arvioitu kiihtyvän, mutta jäävän koko ennustejaksolla vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella. Vienti vauhdittaa talouskasvua, ja myös kotimainen kysyntä jatkuu investointien vetämänä voimakkaana. Suomen Pankin mukaan ennustejaksolla 2017–2020 kasvu jatkuu laaja-alaisena, mutta hidastuu vähitellen. (Finanssialan Keskusliitto 2018, Suomen Pankki 2017)

Vuoden alussa käynnistyneen romutuspalkkion on arvioitu lisänneen vuonna 2018 uusien autojen kysyntää, sillä jo aiempi vuoden 2015 kokeilu osoitti, että palkkion hyödyntäjien joukossa oli paljon sellaisia uuden auton ostajia, jotka eivät olisi ilman palkkiota päätyneet uuden auton hankintaan. Romutuspalkkion on arvioitu lisänneen uusien autojen myyntiä 4 000 - 5 000 autolla.

Yksityisen kulutuksen kasvun on vuonna 2018 arvioitu nousevan selvästi viime vuotta suuremmaksi, vaikka vielä viime vuonna ennusteet näyttivät hidastuvaa kasvua. Korkotason on ennakoitu hieman kasvavan, mikä osaltaan lisää inflaatiota. Negatiivinen säätämisaste ja kotitalouksien kasvanut velkaantumisen kanssa ovat kuitenkin riski yksityisen kulutuksen ennusteelle, sillä luottamuksen varassa kasvava kulutus on herkkä huonoille uutisille. (Suomen Pankki 2017, Valtiovarainministeriö 2017)

Kuljetuskysyntään vaikuttavat ensisijaisesti kaupan ja teollisuuden kysynnän muutokset. Viennin ja investointien määrän on vuosina 2018-2019 ennakoitu kasvavan hieman vuotta 2017 maltillisemmin. Vallitsevat ennusteet asettuvat 4–6 prosentin kasvutasoon. SKAL:n kuljetusbarometrin kuljetusyrittäjien odotukset ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten. (SKAL 2018)

Ennustekehitys

Henkilöautoja on vuonna 2018 arvioitu ensirekisteröitävän 123 000. Kokonaisuutena tämä tarkoittaisi noin 4 prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna.Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Vuonna 2016 ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 9 prosenttia edelliseen vuoteen nähden lievän talouskasvun ja autoveron alenemisen seurauksena.

Vuonna 2019 on ennakoitu ensirekisteröitävän noin 125 000 uutta henkilöautoa, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuodelle 2018 ennakoitu taso. Kasvun taustalla on talouden ja yksityisen kulutuksen ennakoitu kasvu.

Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut huomattavasti 2008-2010 lamavuosista. Myös pienten kuorma-autojen kysyntä on kääntynyt vuonna 2018 kasvuun, vaikka pienikokoisissa tavara-autoissa kysyntä onkin kohdentunut aiempaa enemmän pakettiautojen segmenttiin. Pienyritysten määrän kasvu on osaltaan lisännyt pakettiautojen kysyntää. Pakettiautojen kysynnän kasvun taustalla on aiempaa nopeammin kasvanut talouskehitys ja yritysten luottamuksen kasvu sekä parantuneet autojen rahoitusmahdollisuudet.

Talouskasvu tukee yritysten kuljetuskalustohankintoja, ja yrityksillä on edelleen tarve uusia ja mahdollisuus investoida kalustoon. Pakettiautojen vuoden 2018 ensirekisteröintimääräksi on arvioitu 16 000. Koska pakettiautoja on viime vuosina rekisteröity huomattavasti aiempia vuosia enemmän, pakettiautojen vaihtoautomarkkina ja kysynnän kasvu ovat tasaantumassa. Vuonna 2019 kehityksen on arvioitu tasaantuvan 15 500 pakettiautoon. Ensi vuodelle ennakoitu ensirekisteröintien määrä on pakettiautoilla edelleen korkealla tasolla, sillä keskimäärin 2010-luvulla on vuosittain ensirekisteröity noin 12 000 uutta pakettiautoa.

Raskaiden ajoneuvojen vuoden 2018 ennusteet on koottu talouskehitystä kuvaavien ennusteiden, kannan kehityksen sekä kuorma- ja linja-autoalan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Yli 16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitus kasvavan noin 2 850 ajoneuvoon, mikä olisi 0,6 prosenttia vuoden 2017 kokonaismäärää pienempi määrä. Kuorma-autojen kysyntää pitävät korkealla hyvät talousnäkymät ja yritysten kasvava luottamus talouden kehitykseen. Kuorma-autojen kokonaisennuste vuodelle 2018 on 3 670 ajoneuvoa, joka on 5,7 % vuoden 2017 toteutumaa suurempi.

6–16 tonnin kuorma-autojen myynnin on ennakoitu kasvavan noin 8 prosenttia, jolloin kokonaismäärä olisi 300. Alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien ennakoiduksi määräksi on arvioitu 420 ajoneuvoa, joka on noin 28 prosenttia viime vuotta suurempi. 

Suurten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu hieman pienenevän, koska vuodelle 2018 ei ole odotettavissa suuria kaupunkiliikenteen kilpailutuksia ja kaukoliikenteen kaluston uusimismahdollisuudet ovat nykyisessä kilpailutilanteessa rajallisia. Myös pienten linja-autojen ensirekisteröintien määrän on arvioitu pienenevän hieman, sillä esteettömien taksien ja koulukuljetuksiin käytettävien tilataksien autoverovapautus lisää henkilöautoiksi rekisteröitävien isojen taksien kysyntää.


print